Navigace: Queen - Královská legenda: Fórum - Return Of The Champions: Trošku oleja do ohňa...

Forum

--- Pouze přihlášení uživatelé můžou přispívat do diskuze ---stránky 1
bulsara: Trošku oleja do ohňa...05.10. 2005 09:01
...prepáčte, že si to zľahčujem, ale s 75% nižšie uvedeného sa stotožňujem... Je to asi prúser, že som na tomto pre aktuálny prírastok do diskografie vytvorenom chlieviku prvý pisateľ, čo už keď je tu už o ROTC rozpísaných veľa iných podfór ... Takže soráč na preklad nemám čas...


Review by Stephen Thomas Erlewine ... (www.allmusic.com

When thinking of suitable replacements for Freddie Mercury in Queen, Paul Rodgers is not a name that immediately leaps to mind. As the former lead singer for Free and Bad Company, Rodgers roughly belongs to the same '70s British hard rock pack as Queen, but Rodgers is pretty much the polar opposite of Mercury: a gruff, bluesy, barrel-chested macho blues-rock belter opposed to Freddie's grandly flamboyant, eccentric glam rock showman. Yet when Queen — or more accurately, Brian May and Roger Taylor, since John Deacon decided to stay retired — reunited in 2005, they picked Rodgers as their frontman, perhaps because he was one of the few marquee-level names from the '70s left who wasn't working steadily. The double-disc Return of the Champions documents their concert at the Hallam FM Arena in Sheffield on May 9, 2005. The set list is pretty heavy on Queen standards, with a few Bad Company and Free songs, such as "Feel Like Makin' Love" and "All Right Now," thrown in for good measure. Queen sounds big, tight, and professional, and there's even a sense of excitement to some of the performances, as if May and Taylor are invigorated to be out on-stage again, playing these songs for an adoring crowd. The problem is, unsurprisingly, Rodgers, who isn't terrible — in fact, he gives a spirited performance — but just is a bad match for Queen's Music. When the group is playing some of his songs, everything clicks, and some of the more straightforward Queen tunes, like "We Will Rock You" or "Crazy Little Thing Called Love," sound OK. Thing is, even Queen's hardest-rocking songs, like "Tie Your Mother Down" and "Fat Bottomed Girls," were written with a tongue firmly in cheek and should be delivered with a sense of theatrically that Rodgers simply doesn't have. The end result is jarring, but not overly so: it's listenable, because the band is in good form, but apart from some nice work from May, Return of the Champions never feels like Queen, it feels like a bar-band tribute band given a chance to play a big theater. Listening to the album, you get the sense that it probably was a fun night out, but there's no reason to listen to it at home. (In case you're wondering, the operatic middle section of "Bohemian Rhapsody" is taken from the original record, which makes Rodgers' blustering entrance with "so you think you can stone me and spit in my eye" all the more disarming.)
Total : 2/5

1.Michal 05.10. 2005 10:04
hmmmm :D Musim si nainstalovat translator :D

2.Mr.Scully 05.10. 2005 10:22
Souhlasim se vsim, az na poslednich 5-6 radek.

3.bulsara 05.10. 2005 11:24
Jadro tých zvyšných mojich 25% je tiež v tých posledných riadkoch... ibaže napriek tomu, že sa to občas doma oplatí počúvať, mám obavu, že za 5 rokov bude u mňa tento album na chvoste Queen CD-DVD pelotónu a len pri spomienke na Prahu ma to občas vydurí z lenivosti a pôjdem to niekde v domácom bordeli vyhľadať... Človek je zvláštny tvor - pred takými 2-3 rokmi, čo by som za takýto "návrat" dal, a teraz keď to mám na tanieri - hľadám každú muchu...

4.Michal 05.10. 2005 13:25
Preklad z translatoru:
(font je nejakej podelanej- zkousel jsem 3 typy, ale vsehcno dela bordel- nevim proc- u me v translat je to OK.. Si to nejak prelouskejte :o))

Pøi myšlení na vhodná nahrazení pro Freddie Mercury v královnì,Paul Rodgers není jméno které ihned skoèí podle mínìní. Jak bývalý vedoucí zpìvák zdarma a špatná spoleènost, Rodgers zhruba náleží druhému stejnému 70s britským tvrdým skalním balíkùm jak královna, ale Rodgers je hodnì polární opak Merkura: A drsný, blues, mající hruï jak sud mužný blues- skalní borec opaèný k Freddiinu velkolepì nádhernému,výstøednímu okouzlujícímu skalnímu šoumenovi. Ještì, kdy královna - nebo pøesnìji, Brian kvìten a Roger Taylor, od té doby, co John Deacon se rozhodl zùstat vysloužilý -opìt shledalo v roce 2005, oni vybrali si Rodgers jak jejich frontman, možná protože byl jedním z málo markýzových- úrovòových jmen z ' 70s nechala která nepracovala neustále. Dvojitý- diskový návrat šampiónù dokument jejich koncert v Hallam FM aréna v Sheffield v kvìtnu 9,2005. Stanovený seznam je pìknì tìžký na královnì standardy, s nìkolika špatné spoleènosti a volných písní, jako "cítí se jako dìlající lásku" a "v poøádku právì teï, " hozený v pro dobrou míru. Královna zní velký, tìsný, a profesionál, a tam je dokonce smysl vzrušení nìkterý z výkonù, jako kdyby kvìten a Taylor jsou povzbuzený být venku jevištní znovu, hraní tìchto písnì pro zbožòující zástup. Problém je unsurprisingly, Rodgers, který není hrozný ve skuteènosti, on dává ventilaèní otvor výkon - právì je jen špatné utkání pro královskou hudbu. Když skupina hraje nìkterý z jeho písní, všechno kliknutí, a nìkterý z víc smìøující pøímo vpøed královna nápìvy, jako " my budeme houpat vy" nebo "šílená malièkost nazvaná láska, " zvuk OK. Vìc je, dokonce královská nejtvrdší- houpací píseò, jako "vázanka vaše matka dolù" a "tuèná založená dìvèata, " byl psané s jazykem pevnì v líci a by mìla být dodaný se smyslem teatrálnì to Rodgers jednoduše nemá. Koncový výsledek rozruší, ale ne moc tak: to je poslouchatelné,protože skupina je v dobré formì, ale nehledì na nìjakou hezkou práci od kvìtna, návrat šampiónù nikdy cítí se jako královna, to cítí se jako nomogram- pásová holdová skupina daná šance na hrát velké divadlo. Poslouchání alba, vy dostanete smysl že to pravdìpodobnì byla legraèní noc ven,ale není žádný dùvod poslouchat to doma. (v pøípadì, že vy jste zvìdav, operní støední èást "bohémského básnìní" je vzatá z originálního záznamu, který dìlá Rodgers' bouølivý vstup s"tak myslíte si, že vy mùže kamenovat mì a plival podle mého mínìní" o to více omezí zbrojení.)

5.bulsara 05.10. 2005 14:46
...tys tomu dal... hroznej fičák z toho vylezl...

6.Michal 05.10. 2005 16:03
5: jo jo hehe :D

7.another.world 05.10. 2005 20:42
4: Tak hlášky, co mě naprosto rozsekaly: vedoucí zpěvák zdarma a špatná společnost, polární opak Merkura, Brian květen, květen a Taylor jsou povzbuzený být venku, vázanka vaše matka dolů, tučná založená děvčata, atd. :o))

8.Michal 05.10. 2005 21:15
7: :o)))))))) ja u toho take lehl hihi :o)))

9.spagetka 05.10. 2005 21:18
Tomu říkám doslovný překlad. Už dlouho mě tak nebolela bránice. :-))))))))))))))

10.bulsara 06.10. 2005 08:23
Michale - ako to robíš ? ...beháš si po Londýne.... a tu sa robíš, že po anglicky nevieš...?

11.Lada 06.10. 2005 11:23
My budeme houpat Vy od B. Května je opravdu nářez :-))))

12.Ptr 06.10. 2005 11:45
Tak tohle je fakt kouzelný :)))
"bývalý vedoucí zpìvák zdarma a špatná spoleènost"... "Věc je, dokonce královská nejtvrdší- houpací píseň, jako "vázanka vaše matka dolů" a "tučná založená děvčata, " byl psané s jazykem pevně v líci a by měla být dodaný se smyslem teatrálně to Rodgers jednoduše nemá. "
Translatory rulez :D

13.Sweety 06.10. 2005 12:00
No, tak já jsem to dala do translatoru taky a Brian je tam pojmenovaný trošku jinak.:oD

Když myslí na vhodná nahrazení pro Freddiea Merkur v Královně, Paul Rodgers není jméno že bezprostředně skoky k mysli. Jako bývalý vedoucí zpěvák pro Volnou a Špatnou Společnost, Rodgers ostře patří k stejný '70s Briti usilovně houpají balíček jako Královna, ale Rodgers je pěkný hodně polární protiklad Merkuru: nevrlý, bluesový, barrel-chested macho blues-rock borec protichůdný k Freddieu velkolepě nádherný, ekcentrický glam rockový herec. Zatím když Královna - nebo více přesně, Brian Může a Roger Taylor, od té doby John Deacon rozhodl se zůstat vysloužilý - smířený v 2005, oni vybrali si Rodgerse jak jejich frontman, snad protože on byl jeden z málo marquee-level jména od '70s vlevo kdo nepracoval pevně. Double-disc Návrat Vítězů dokumentuje jejich koncert u Hallam FM Aréna V Sheffieldu 9. Května 2005. Souborový seznam je nádherně těžký na Královských standardech, s několik Špatnou Společností a Uvolnit písně, takový jako "Pocit Jako Makin ' Láska " a "Celý Teď hned," připojený navíc. Královna zní velko, těsný, a profesionál, a tam je dokonce smysl pro vzrušení k některým výkonů, jako by Květen a Taylor je povzbuzený být vnější na scénu znovu, hrát tyto písně pro zbožňující dav. Problém je, unsurprisingly, Rodgers, kdo není hrozný - ve skutečnosti, on dává bojovný výkon - ale jen je špatný partner pro Královskou Hudbu. Když skupina hraje některé jeho písní, všechno klikne, a část přímější Královské melodie, jako když "My Budeme Houpat Vás " nebo "Bláznivá Malá Věc Volala Love," znít SCHVÁLIT. Věc je, vyrovnat Královnu hardest-rocking písně, jako když "Spoutat Vaši Matku " a "Tučný Bottomed Dívky, " byl psán s jazykem pevně v líci a should být dodán s smyslem z herecky že Rodgers prostě nemá. Konečný výsledek je nepříjemný, ale ne příliš tak: to je listenable, protože skupina je v dobré formě, ale mimo nějakého příjemného zaměstnání od Května, Návrat Vítězů nikdy cítí se jako Královna, to cítí se jako bar-band holdová skupina vzhledem k šanci hrát velké divadlo. Poslouchat album, vy dostanete pocit, že to pravděpodobně byla legrace noc ven, ale doma je žádný důvod poslouchat to. (V Případu vy zajímáte se, operní střední část "České Rapsódie " je vzata od originálového záznamu, který dělá Rodgerse ' bouřící vstup s "tak vy myslíte si, že vy můžete vypeckovat mě a plival do mého oka " celý odzbrojujícejší.)

14.bulsara 06.10. 2005 12:04
...rypák bulsara sa opäť hlási - ROTC v UK top 40 albumov z 12.miesta - skok na 26. miesto (2. týždeň)...

15.Michal 06.10. 2005 12:09
10: jj, vubec neumim- znam jen takove zaklady, co pochytis s pisnicek a z her :o) Ale jako vesmes mluvim stylem "Já, to"- trochu to zesmesnuju, ale neumim proste... :o) Nicmene se domluvim a dokonce jsem se zvladl i ubytovat :D
14: To neni moc povzbudive- uvidime, jak si povedou u nas a jsem celkem i zvedav na Nemecko...

16.bulsara 06.10. 2005 12:14
Nemeckí bratia to zobrali so slušným nadšením a po 1. týždni to vytlačili na 13. miesto... V piatok uvidíme, či to mysleli vážne alebo nie ....

17.Michal 06.10. 2005 12:40
16: jj- ja myslim, ze v Nemecku to ale bude mit celkem uspech- hlavne to DVDcko..

18.bulsara 10.10. 2005 06:52
16.- ...ale už ich to prechádza - 2.týždeň 34.miesto...

19.bulsara 10.10. 2005 07:26
Čo som si neodpustil pri Live Killers i Live At The Bowl – to si neodpustím ani teraz pri Return Of The Champions..... po takmer týždni od kúpy som si našiel pár hodín času a trošku som si to zprava-zľava rozobral. Bacha – bude to dlhé - ale nie je to povinné čítanie... v pohode to ignorujte - niet nad vlastný úsudok, čo tam po dojmoch nejakého ... bulsaru.

Tak na úvod, ak tu ide o hudbu samotnú, tak je výhodou, že video verzia ešte nie je dostupná – zvádza to k tej vizuálnosti a ono to niekedy (často) je skôr na škodu... - napríklad u LATB mi nie dokonalá obrazová stránka trochu pokazila celkový dojem, keď som si po pár mesiacoch zohmal i CD verziu, ktorú som si potom 3x častejšie než DVD púšťal, tak som len čumel nad tým, aký je to dobrý koncert...

ROTC – 2CD : EMI-Parlophone 00946-3 36979-2, čas: 74´49´´+ 52´47´´, 16 stránkový booklet z toho 3 strany textové, zvyšok fotografie (vcelku podarené), CD-čká s potlačou obrázkami z prednej a zadnej strany bookletu.

S imitovanou nezaujatosťou – akože o tomto turné nič moc neviem a čo len na jedinom koncerte som nebol - zasunul som to do aparátu nastavenom na normálnu posluchovú úroveň....

Prvý dojem... má to skutočne zvuk hodný 21. storočia - pekne panoramaticky do šírky roztiahnutý. Ibaže po prvom vypočutí .... musím dať za pravdu kritikom z diskusie na queenzone.com – žiaľ je to fakt, ktorý vám udrie do uší, že snare-bubon je veľmi nevýrazne zahuhlano znejúci (ak si predstavím až nepríjemne ostro-plechový zvuk snare drum na Live At Wembley´86 – tak tu je to pri úplne opačnom mantineli), akoby bol jeho zvuk prehnaný cez dáky filter orežúci jeho vyššie zvukové kmitočty a ponechaný len spodok – alebo iné prirovnanie – akoby naň Roger hral pri koncerte zo šatne (tomu sa povie sabotáž – ale od koho ?). Je to hodne citeľné pri fakte, že celkový zvuk má veľmi silnú basovú zložku (o tom ďalej), takže pri momentoch, keď do toho režú všetky nástroje na pódiu, snare bubon skôr tuším než počujem (napr. vo FBG). Podobný nedostatok (ale menej vadiaci) je pri zvuku činelov a hi-hatky a dosť často klávesy Spikea (všeobecne potlačený zvuk). Ono je to o to kontrastnejšie, že zvuk basového (veľkého) bubna a floor toms je parádny (doposiaľ najlepší na oficiálnom live zázname od Queen) a subwoofer pri ňom s radosťou tancuje. K tej basovej zložke zvuku – tento záznam má bezkonkurenčne najlepší zvuk basgitary u Queen Live doposiaľ. Je to o to fascinujúcejšie, že Danny je PÁN BASGITARISTA a na tomto zázname to preukazuje v každej ním odohranej skladbe. Jeho hra je identifikovateľná skutočne v každom momente. Viac ako plnohodnotná Johnova náhrada... Čo s tým snare? Po pár pokusoch to bolo ako tak uspokojujúcejšie vyriešené....vyhnal som výšky na zosilovači „takmer“ do maxima (z 10 levelov nastavenia na úroveň 10). Pri celkovej kvalite zvuku to nie je na úkor iných zložiek zvukového spektra.

Toho 9.5. mal Brian i Danny skutočne svoj deň. Brianov výkon na gitare bol absolútne SUVERÉNNY. Veľmi pestrá kudrlinkami vyzdobená hra, ktorá očarováva aj menej výrazné skladby...o to viac, že zvuk jeho gitár je prehľadný a čistý. Jediné rypnutie si dovolím na jeho adresu - to jeho podanie LOML je občas až kŕčovito-patetické (snáď tým emocionálnym napätím?) – aký to rozdiel oproti predchádzajúcej 39, ktorú podal s príjemnou od neho očakávanou ľahkosťou. Našťastie 50% zatiahlo publikum.

Môj osobný Everest celého záznamu je však inde – volá sa ROGER TAYLOR.... Ešte pri ceste z obchodu domov som to nevydržal a pustil som si ako prvú I´mILWMC v aute. Po sklamaní z jej podania na koncerte v Arnheme som bol na túto moju lásku z prezentovaného playlistu obzvlášť zvedavý..... Výsledný dojem = SUPER NÁDHERA ! V celom koncerte nie je veľa momentov, kedy by som mal dojem, že sa zastavil čas (nevedel by som, ktorá bije...). A práve pri I´mILWMC som mal pocit, že po nej vybehne na pódium Freddie z mäsa a kostí...a píšu sa roky 1978-1981.... Okrem o pár tónov nižšie postavenom Rogerovom speve v strednej časti, žiadny náznak, že ten pán bude mať 56 rokov. Ďalšou super príchuťou v tejto skladbe sú úžasné basové linky Mirandu (toto fakt za Johna nebývalo)...... Túto skladbu by kľudne mohli vydať na ďalšom singli (žeby adept na nahrávku roka?). Tento kus je už dopredu mojim favoritom na DVD. Vo všeobecnosti – skladby, kde Roger spieva patria k tomu najlepšiemu z celého záznamu... To jeho sólo pri LTBD je obdivuhodné … takéhoto Rogera som od turné k Hot Space nezažil (nepočul). V celom koncerte podáva hráčsky supervýkon !
K ostatným osobným osemtisícovkám patria : Raeching Out, Say It´s Not True, Hammer To Fall, Guitar Solo, Last Horizon... Viac ako akceptovateľné sú tiež TYMD, TATDOOL, RGG, Can´t Get Enough (vďaka krásnej Brianovej práci) a BR (vďaka Freddiemu)...., IWIA (len vďaka inštrumentálnemu výkonu a zborom, nie spevu (viď nižšie), TSMGO (akceptovateľná interpretácia Paula + nasadenie o život ostatných) a „povinne“ All Right Now.

No a nakoniec kauza Paul Rodgers... Čo povedať a pri tom ho nezabiť ? Ale nie, nie je to také čierne. Podľa môjho je základný problém v jeho hlase – u mňa nie moc výrazný (nechcem povedať, že tuctový), proste, že by mi zimomriavky behali po chrbte keď spieva – to mi moc nehrozí.... Má svoje silné momenty - Reaching Out (to najlepšie na úvod, no keby mal v tom najlepšom prestať, tú oponu by ani nemuseli zhazovať a mohli by pustiť rovno záverečné titulky.....(tak to som sprosto povedal, všakže)), ale veľmi dobrý je i v Hammer To Fall a Radio Ga Ga. Na moje prekvapenie vôbec mi nevadí v IWTBF, AOBTD, AKOM a v TSMGO ... a v pohode je to i pri „duete“ v BR. Moje uši tú jeho svojskú interpretáciu nemôžu rozchodiť len vo FBG, CLTCL a IWIA...., ale with a little help from his 5 friends v zboroch sa to dá prežiť - 3 kusy zo 14 nie je katastrófa…. (Ozaj poznámka k zborom – ak sa tí 6 do toho oprú je to fakt SILA). Jeho „vlastné“ skladby nehodnotím (pri ich ledva priemernej úrovni štandardu Queen by ich mohlo byť aj menej). Pri úvodných 2 z nich mám dojem, že headlineri si odskočili na cigárko do šatne a neznáma celkom slušná predkapela vypĺňa pauzu.....no určite Feel Like Makin´Love má potenciál vliezť časom do uší…

Tak na záver dávam tomu 3,5 hviezdy z 5 (vďaka Rogerovi predovšetkým…ten je za 5, Rodgers a setlist sú za 2,5 - 3). Myslím si, že je to nádejné - v tomto prípade blízka existencia aj video alternatívy bude plusom a celkovému čiastočne rozporuplnému dojmu z audia to len prospeje....teším sa. Ak vďaka tomuto produktu boli odložené iné originálne Queen veci, hnevá ma to, ale pri kladoch vyššie uvedených sa to dá vydržať....

PS: Jedna mrazivá predstava – pri tej fantastickej hráčskej spôsobilosti zúčastnených (samo bez P.R.) – to by bola sila, keby tak Freddie vstal z mŕtvych a pripojil by sa – to by pravý Queen-reunion zatienil samých seba na pódiu spred 19-21 rokov dozadu.... Je až trpko-smutné, že tá polka Queen za 10 rokov dozadu nič podobne silné (vo vybraných momentoch) nespáchala... .....Roger Taylor rulez !!!!

20.Mr.Scully 10.10. 2005 09:29
Precetl jsem to tak nejak zhruba, skoro se vsim souhlasim. Jen par dodatku:
1. Feel Like Makin' Love je nazivo uzasna, myslim, ze zadny zaznam nemuze zaznamenat tu energii, ktera v te skladbe je.
2. Baskytara - podle me na predchozich Queen live zaznamech byla potlacena, proste nebyla moc slyset. Tady je nahlas a nevim, jestli je to Dannyho vetsim umenim (podle jsou oba spickovy basaci), nebo proste konecne lepsim mixem.
3. Mame podezreni na castecny playback v nekolika skladbach - backing vocals v I Want It All, Fat Bottomed Girls a Crazy Little Thing Called Love.

21.Michal 10.10. 2005 09:42
19: Hezka recenze- prakticky ctu, co si myslim- pohoda :o) Akorat teda jak rika Scully- ta Feel Like Making je proste naprosto dokonala- to te tak uplne vyburcuje!! aaach- na zaznamu jsem tu energii fakt neslysel.. Ale mozna to je prave temi utlumenymi bici...

22.LG 10.10. 2005 17:08
Kdyz to vezmu kolem a kolem, tak z celeho koncertu me uchvatily spise Rodgersovy skladby za skveleho doprovodu cele kapely - Wishing Well, Feel Like Making Love. Tou opravdovou tresnickou na dortu je I'm In Love With My Car. Zbytek vnimam podobne jako Bulsara a uvedene skladby - alespon pro me - ostatni vysoce prevysuji.

Ad Scully - k tem vokalum, neco na tom musi byt, protoze jsou hodne dobre az neverohodne...

23.Duroslav 14.01. 2007 02:50
si pozrite na youtube, nieco ako Brians worst night, alebo tak nejak, su tam zabery, jak sa moj boh Brian dvakrat dost sekne...a do tretice ako keby urval vsetky struny naraz... usmevne video.. :-)

24.Leroy Brown 14.01. 2007 12:21
23: Philadelphia 2006. Brian nejdřív urve strunu hned při úvodním hrábnutí před TYMD, pak zmrší akordy v I'm In Love With My Car a nakonec mu praskne struna při jeho sólu. :)

25.Duroslav 14.01. 2007 15:44
na zaciatku pri TYMD tiez pokazi akordy... myslim

26.Montreux 15.01. 2007 18:59
24: Ale druhá půlka koncertu nemá chybu! :-) Nejprve se odváže Paul při "Bad Company" a Brian už je potom skvělý! :-) Díky komu to vím, Leroyi...? :-)
stránky 1


Navigace: Queen - Královská legenda: Fórum - Return Of The Champions: Trošku oleja do ohňa...